پخش آدیو و ویدیو

کلید های میانبر برنامه

Spaceقطع و وصل کردن پخش ویدیو
Enterرفتن به و درآمدن از حالت تمام صفحه
🠜🠞عقب و جلو رفتن در ویدیو
🠝🠟افزایش و کاهش صدا
[]کم و زیاد کردن سرعت پخش